Algemene gedragscode

Wij vinden het belangrijk dat er een goed, veilig en stimulerend werk- en leerklimaat is binnen onze stichting. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan. Afspraken over het gedrag dat daarbij past zijn vastgelegd in de Algemene Gedragscode.

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om het onderwijs goed in te richten. Mocht u toch ontevreden zijn over het onderwijs, de school of de medewerkers, dan kunt u ook bij ons terecht. In de klachtenregeling staat beschreven hoe het indienen van een klacht werkt.

Informatieplicht gescheiden ouders

Dit protocol geeft uitleg over de wijze manier waarop de school omgaat met de informatievoorziening voor gescheiden ouders.

Privacybeleid

Wij vinden de privacy van leerlingen en medewerkers belangrijk. We nemen verschillende maatregelen om deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. Deze maatregelen zijn vastgelegd in verschillende beleidsdocumenten. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft instemming gegeven aan deze documenten.

Informatie en beveiligingsbeleid IBP

Dit document verbindt alle procedures die te maken hebben met de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacyreglement leerlingen

Hierin is beschreven voor welke doelen en hoe (persoons)gegevens van leerlingen worden gebruikt.

Privacyverklaring

In dit document wordt aangegeven welke gegevens worden verwerkt en op welke manier.

Gedragscode ICT leerlingen

Een document met afspraken over verantwoord gebruik van (digitale) leermiddelen tijdens schooltijd.

Functionaris gegevensbescherming

Deze medewerker ziet toe op het naleven van beleid en zorgt voor bewustwording bij medewerkers. Voor Stichting Ultiem is dit Ferenc Jacobs. Heeft u vragen of tips over de manier waarop wij met gegevens omgaan? Dan kunt u een bericht sturen naar fg@ultiemonderwijs.nl.