Naast de MR’en op de scholen heeft Ultiem Onderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR bestaat uit 10 leden. Vijf personeelsleden en vijf ouderleden. De GMR kent drie werkgroepen, één voor vraagstukken rond Onderwijs & Kwaliteit, één voor Personeel & Organisatie en één voor Financiën & Huisvesting. In de werkgroepen wordt meegedacht met te ontwikkelen beleid, wat voor alle scholen geldt. De leden van de GMR onderhouden ook contact met de MR’en. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. De begroting, het bestuursformatieplan en het vakantierooster zijn daar voorbeelden van. De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur.

In september 2022 is besloten om de GMR krachtig en effectief te organiseren. Dit heeft geleid tot een aangepast statuut en reglement. Bijbehorende documenten zijn hieronder te downloaden.